LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU
 
 
Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) 30/03/2013 tarihinde, Kanun'un 14 üncü maddesi kapsamında hazırlanan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ)’in yürürlüğe girmesini müteakiben, lisanssız üretim sektöründe beklenenin üzerinde gelişmeler yaşanmış ve bu nedenle gelinen süreçte piyasanın daha sağlıklı ilerlemesini ve yatırımların biran önce hayata geçmesini teminen hazırlanan;
 
•        Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 
•        Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 
•        Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 
değişiklikleri, sektörün düzenleyici otoritesi sıfatıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından mevzuat haline getirilerek söz konusu mevzuat 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, lisanssız elektrik üretimi mevzuatında Kurumumuzca yapılan değişikliklerin uygulanması safhasında tereddüde mahal bırakılmaması amacıyla, aşağıda yer alan hususların tekrar hatırlatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
 
 
 
Yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak:
 
1.       Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci, onuncu ve onikinci fıkraları ile 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası hükmü, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanıldığı İlgili Şebeke İşletmecisi’nin internet sayfasında ilan edilen başvurular için uygulanmaz hükmü kapsamında olmayan başvurulara Yönetmelikte yer alan eksiklik bildirimi ve eksikliklerin tamamlanması sürecinin işletilmesi gerekmektedir.
 
 
 
Ø  Başka bir ifadeyle başvuruya ilişkin eksiklikler ilgililere yazılı olarak bildirilir ve 10 (on) iş günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir, söz konusu eksikliklerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir. (Yönetmelik Madde:8/1)
 
Ø  Ayrıca, söz konusu eksiklik tamamlama sürecinde başvuru sahiplerinden Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısını ortaya koyan belgeler ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında ve 31 inci maddenin yirmibirinci fıkrası kapsamında olmadığına dair beyan ve taahhüdü istenir.
 
Ø  Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kuş uçuşu ve projelendirmeye esas mesafe sınırlarının aşıldığı tespit edilen başvurular reddedilerek talep edilmesi halinde başvuru belgeleri ilgilisine iade edilir.
 
 
 
 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU
 
 
 
Ø  Yine Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunan veya aynı fıkra kapsamında olan kişi ya da kişilerin başvuru yaptıkları ilgili trafo merkezi için birden fazla başvurusunun bulunması halinde, başvuru sahibince belirlenecek bir başvuru haricindeki diğer başvurular reddedilir. Ayrıca, ilgili gerçek ya da tüzel kişinin aynı trafo merkezinde;
 
− Başvuru aşamasında,
 
− Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan,
 
− Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış,
 
− Bağlantı Anlaşması İmzalamış,
 
− Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış,
 
− İşletmede,
 
olması halinde söz konusu başvuru reddedilerek talep edilmesi halinde başvuru
 
belgeleri iade edilir.
 
Ø  Şebeke işletmecilerine yeni başvuruların yapılması halinde başvurular mer’i
 
mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmaya devam edilecektir.
 
Ø  Bir üretim tesisi için aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait tüketimler
 
birleştirilerek başvuru yapılabilecektir.
 
2.       Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası, 7 nci maddesinin yedinci fıkrası, 8 inci maddesinin altıncı fıkrası ve geçici 9 uncu maddede yer alan “bağlantı sözleşme gücü” ibaresi; ‘Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün toplamı’ olarak (gücün kullanım faktörü ile çarpılmaksızın) değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
3.       Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereği trafo merkezlerinde kapasite ortaya çıkması halinde; söz konusu kapasiteler İlgili Şebeke İşletmecisince aylık olarak derlenerek ilgili ayın 25 inde toplu olarak TEİAŞ’a bildirilir ve söz konusu kapasiteler TEİAŞ tarafından ilgili ayı takip eden birinci iş gününde kendi internet sitesinde ilan edilir.
 
4.       Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin izlenecek süreç aşağıdaki gibidir.
 
 
 
Örnek olarak Ocak ayında yapılan başvurular için;
 
Ø  1 - 31 Ocak → Başvuruların alınması ve derlenmesi
 
Ø  20 Şubat → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi (Tebliğ Madde:8/4)
 
Ø  5 Mart → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:8/4)
 
Ø  20 Mart → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayında eksikliği tamamlanan başvuruların Teknik Değerlendirmesi yapılarak şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:10/8)
 
5.       Kanun’un Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için Yönetmelik ve Tebliğ’de yer alan başvuru belgelerine ilişkin ‘Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-1) ile ‘Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-2) oluşturulmuş ve Yönetmelik’te yer alan kısıtlamalara ilişkin ‘Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan’ (Ek-3) ve ‘Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan’ (Ek-4) formatları oluşturulmuş ve yazımız ekinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan Kanun hükmü çerçevesinde yapılan başvurularda bu belgelerin talep edilmesi gerektiği için İlgili Şebeke İşletmecilerinin bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
 
Başvurularda eksik evrak tamamlatma işlemi yapılması halinde, ilgili başvuru eksikliği tamamlandığı tarihte yapılmış sayılır ve içinde bulunulan ay yapılan diğer başvurular ile birlikte değerlendirmeye alınır.
 
6.       Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği)’nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının; “2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri ile 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri için de uygulanır.” hükmü gereğince üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için tesis edilecek dağıtım varlıklarının Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında tesis edilebilmesi mümkündür. İlgili düzenleme ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yalnızca söz konusu üretim tesisinin mevcut dağıtım sistemine bağlanabilmesi için gerekli olan ve esasen dağıtım şirketi tarafından yapılması gereken yatırımların, istenmesi halinde kullanıcı tarafından yapılabilmesi hedeflenmiştir. Yönetmeliğin “Bağlantı esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; “Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kapsamında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili Şebeke İşletmecisi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi, ancak İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuat hükümleri kapsamında reddedilebilir.” hükmü uyarınca üretim tesisinin, dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre sisteme bağlanması esastır. Kaldı ki, başvuru aşamasında bağlantı görüşünün, mevcut enerji nakil hattının kapasitesi ve karakteristiği dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. Buna göre, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında, bağlantı yapılacak mevcut enerji nakil hattının kapasitesinin arttırılması, dağıtım şirketinin kendi planlamasında yer alan hatların tesis edilmesi ve buna benzer bir işlemin uygulanmaması esastır.
 
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin lisansız üretim tesislerine ilişkin uygulaması, çağrı mektubu tarihi ve benzeri kriterlere bağlı olmaksızın Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi olan 23.03.2016 tarihi itibariyle henüz tesis edilmemiş dağıtım varlıklarını da kapsamaktadır.
 
Bilgilerinizi rica ederim.
 
 
 

Ek-1

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN
BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ


 
1.       Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 
2.       Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 
3.       Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,
 
(Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)
 
4.       Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
 
• Mutlak tarım arazileri,
 
• Özel ürün arazileri,
 
• Dikili tarım arazileri,
 
• Sulu tarım arazileri,
 
• Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,
 
5.       Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone numarası veya numaraları,
 
6.        Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
 
7.       Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 
8.       Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 
9.       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 
10.   Koordinatlı aplikasyon krokisi
 
11.    Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 
12.   Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 
13.   Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4),

 
 
AÇIKLAMALAR
 
1- İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru reddedilemez.
 
2- Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
 
 
 
 

Ek-2
 
RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN
BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ


 
1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 
2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 
3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi, (Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)
 
4. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone numarası veya numaraları,
 
5. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 
6. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 
7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 
8. Koordinatlı aplikasyon krokisi,
 
9. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 
10. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 
11. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4),
 
AÇIKLAMALAR
 
1- İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru reddedilemez.
 
2- Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
 
 

Ek-3
 
KURULU GÜÇ SINIRINA İLİŞKİN BEYAN

 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuru yaptığım ….............. Trafo Merkezi (TM)’nde;
 
• Başvuru aşamasında,
 
• Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan,
 
• Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış,
 
• Bağlantı Anlaşması İmzalamış,
 
• Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış,
 
• İşletmede olan,
 
azami 1 MW güç tahsis edilmiş veya edilmekte olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle doğrudan veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkim veya ilişkimizin bulunmadığını beyan ederim.
 
İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin
 
altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.
 
_ _/_ _/_ _ _ _
 
Ad SOYAD
 
Unvan
 
(Kaşe)
 
İmza
 
 

Ek-4
 

FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN


 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile;
 
• Doğrudan veya dolaylı ortaklığım veya ortaklığımızın ve bu kapsama giren gerçek kişiler ile birinci derece akrabalık ilişkimin veya ilişkimizin bulunmadığını,
 
• Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilmediğimi,
 
• Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilen kişilerle birinci derece akrabalık ilişkim veya ilişkimizin olmadığını,
 
• Bu şirketlerin doğrudan ve dolaylı ortakları ile bu kapsama girenlerde istihdam edilenler ve bu kapsama giren kişilerin birinci derece akrabalarının kontrolünde olan tüzel kişilerle ilgim olmadığını,
 
beyan ederim.
 
İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.
 
_ _/_ _/_ _ _ _
 
Ad SOYAD
 
Unvan
 
(Kaşe)
 
İmza
 

Yorumlar (0)

Yorum yaz